::enter password and press "OK" to view portfolio::